Stadgar

§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är Nätverket Qlara.

Allmänna Bestämmelser
§ 2 Målsättning
Nätverket Qlara är en religiöst och politiskt obunden ideell förening med syfte att stimulera kvinnor till framgångsrik företagsamhet, utveckling och jämställdhet. Föreningen är verksam i sydöstra Skåne och har sitt säte i Simrishamns kommun.

§ 3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

§ 4 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig upp till av årsmötet fastställt belopp, i övrigt två ordinarie styrelseledamöter i förening, varav en är ordförande alternativt kassör.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december.

§ 6 Stadgetolkning mm
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras i enlighet med praxis för ideella föreningar.

§ 7 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får, skriftligen, avges av såväl medlem som styrelse.

§ 8 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslutet om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till ett bestämt ändamål.

§ 9 Uteslutning
Medlem kan på förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen av ett årsmöte. Styrelsen ska då ha funnit att medlem agerat på ett sätt som skadar eller motarbetar föreningen eller dess medlemmars intressen.

Föreningens medlemmar
§ 10 Medlemskap
Fysisk person med intresse att verka för föreningens målsättning och som bor och verkar i sydöstra Skåne kan bli medlem. Styrelsen kan ge dispens.  Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen på föreningens hemsida och tillställas styrelsen, som fattar beslut i ärendet.

Medlem är den som antagits av styrelsen samt erlagt medlemsavgift.

Varje medlem äger en röst.

Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Begäran om utträde skall ske skriftligen till styrelsen. Medlem anses därmed omedelbart ha utträtt. Eventuell redan erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde.

Medlem som ej, trots påminnelse, inte erlagt avgift före årsmötet anses ha utträtt.

§ 11 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet.

§ 12 Årsmötet
Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av kvartal ett påföljande år, på tid och plats som beslutas av styrelsen.

Kallelse samt föredragningslista till årsmötet skall av styrelsen genom e-post/brev senast 2 veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning, sammanslagning med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

§ 13 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 14 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs omröstning (votering).

Med undantag för de i 6 § första stycket och 7 § nämnda fall avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan antingen vara absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antal röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden. Vid val skall i händelse av lika röstetal ordföranden avgöra.

§ 16 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

§ 17 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till ett extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen till begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som tidigare sagts om ordinarie årsmöte.

Valberedning
§ 18 Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av minst tre medlemmar valda av årsmötet för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte.

Valberedningen ska utarbeta förslag till ny styrelse för nästa mandatperiod. Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt via e-post senast två veckor före årsmötet.

Revisorer
§ 19 Revision
Ordinarie revisor samt revisorssuppleanten har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisor tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelse
§ 20 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter och skall bestå av ett jämnt antal ledamöter.

Ordförande väljs på 1 år, övriga ledamöter på 2 år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

§ 21 Styrelsens åliggande
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas verkställa av årsmötet fattade beslut planera, leda och fördela arbetet inom föreningenprojekt ska inhämta styrelsens medgivande och fortlöpande hålla styrelsen informerad styrelsen ska genom protokoll i efterhand informera föreningens medlemmar ansvara för och förvalta föreningens medel enligt budget.

§ 22 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antal ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av antalet närvarande ledamöter är ense om beslutet.

Röstning får inte ske med ombud.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 23 Överlåtelse av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till anställd.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Uppdaterad årsmötet mars 2009