Qlaras historia

Så kom Nätverket Qlara till

Jag, Qlara, (nätverket) är i dag en dam i min bästa ålder, energisk och företagsam. Jag brinner för att hjälpa kvinnliga företagare utveckla sina verksamheter. Det sker bland annat genom att skapa forum och möjligheter för att byta tankar, bolla idéer och hitta samarbetspartners. Hösten 2001 fick jag en briljant idé. Jag gick ut med ett upprop till de företagsamma kvinnor som samlats på Hotell Svea en kväll i oktober för att se en film om företagande, ”Pilsner och Pannkaka”. Initiativet kom från Susann Arvidsson, Resurscentrum för kvinnor i Skåne, kommunens näringslivsenhet och ALMI.  Gensvaret var gott. Flera kvinnor anmälde sitt intresse och det blev början på en intressant resa.

Jag tyckte att det behövdes någon form av ordning på gänget, så en ledningsgrupp bestående av tre personer utsågs. I den gruppen ingick Susann Arvidsson, Agneta Bergenståhl samt Gaby Gummesson.

Nu började det hända saker minsann.

Vi beslutade att ha en fast mötesdag och enades om att första måndagen i varje månad vore en lämplig tid att träffas. Tidpunkten lades till 11.30 – 13.30, under lunchtid så den som ville tog med sig sitt lunchpaket. De luncherna blev ingen fet av. Det fanns ju så mycket att diskutera, så det där med att äta hanns dåligt med.

Vi var fyllda av energi och hade många idéer men saknade en ekonomisk bas.  Därför kom ofelbart frågan om finansiering upp. Tack och lov fanns det andra organisationer att vända sig till med tips och råd. En sådan var RRC (Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne). Vi fick tipset att söka bidrag hos NUTEK där pengar fanns avsatta för basfinansiering av lokala resurscentrum för kvinnor. Eftersom bidraget endast kunde sökas av juridiska personer kontaktades kommunen med en förfrågan om den kunde stå för ansökan. Och ja, vi fick medel som vi ansökt om, hurra! Vi finslipade vår affärsidé och kom fram till följande: Vi ska verka för att stimulera kvinnor till framgångsrik företagsamhet, utveckling och jämställdhet på Österlen.

Vi skulle ju också ha ett namn. Sagt och gjort. Flera förslag vaskades fram och till slut bestämde vi oss för namnet Qlar-a. Det står för ”kvinnokompetens löser allt rationellt – alltid (alternativt – ansvarsfullt). Senare togs bindestrecket bort. Ulla Grünberger och Monika Vara Cragéus var kreatörerna bakom utformningen av logotypen.

Invigning
Nu kände vi oss stärkta att ta nästa steg och ställa till med en officiell invigning med pompa och ståt.  250 stycken inbjudningskort trycktes och skickades ut. Lokal och övriga arrangemang kring invigningen bestämdes. En annons och en gemensam presentationsfolder togs fram. Gudrun Schyman bjöds in som talare och temat var:  ”Företagsamma kvinnor – vad är det?”  (Inget i talet skulle var politiskt färgat och inget för feministiskt). Kommunalrådet Christer Akej som representerade Moderaterna var också på plats. Vi kunde sedan glädja oss åt en lyckad invigning med cirka 90 till 100 deltagare.

Arbetet går vidare
Den 1 september 2002 flyttade vi in i hyrda lokaler i Företagens Hus i Simrishamn och vi fick möjlighet att anlita Bas Kontorsservice (Agneta Bergenståhl) som administratör ett antal timmar i veckan. Här fick vi tillgång till ett välutrustat kontor med både möbler, dator och bredband. Vi fick även möjlighet att nyttja gemensamma utrymmen där mina kolleger nu kunde hyra in sig i ledigt utrymme per dag för sitt företags räkning.

De första aktiviteterna
Vad ville vi göra? För att få svar på den frågan tog vi hjälp av kollegan Clara Westman som är en kunnig person i en metod som heter Open Space Technology (OST)*(förklaring se fotnot). Följande idéer på aktiviteter utkristalliserade sig och genomfördes:

Marknadsföringsgruppen, under ledning av Gaby Gummesson, fick i uppdrag att både marknadsföra föreningen Qlara och de enskilda medlemmarnas verksamheter. De tog bland annat fram presentationspärmar där varje kollega presenterade sig och sitt företag på en A4-sida.

Varje kollega fick en pärm som placerades ut på strategiska platser i kommunen. Den första hemsidan såg sitt ljus.

En jämställdhetskonferens, Livspusslet, arrangerades. Initiativtagare var Clara Westman och Susann Arvidsson.

På förslag av Maria Dahlin arrangerades en annorlunda modevisning på temat ”Kropp och själ” i Spannstallet på Kronovalls slott.

Inspirerande och populära modevisningar hölls hos Ulla Grünberger, Hamngården i Brantevik. Det gällde att boka en plats innan det var fullsatt.

Organisering av Nätverket
Flera nya medlemmar anslöt sig (i september 2002 var vi 32 medlemmar). Många nya tankar och idéer kom fram om hur Nätverkets framtid skulle formas.  Skulle vi organisera oss som ideell förening, ekonomisk förening, stiftelse, enbart vara ett nätverk eller hur ville Qlarorna ha det? Frågan gick ut till medlemmarna där samtliga närvarande vid mötet den 31 mars 2003 röstade för att en ideell förening skulle bildas.

En interimsstyrelse valdes och i deras arbete ingick även valberedningens arbetsuppgift. Interimsstyrelsen bestod av: Susann Arvidsson, Eva Sohlberg, Kathrin Westerlundh, Frida Jönsson, Agneta Bergenståhl och Xenia Edberg.

Vid mötet den 5 maj 2003 fattades beslut om att bilda en ideell förening, stadgar antogs och den första styrelsen inklusive ordförande, revisor och valberedning klubbades. Mötet beslöt att medlemsavgiften skulle uppgå till 500 kronor för år 2003. Nu står Nätverket på egna ben ekonomiskt och de kostnader som uppstår finansieras helt av medlemsavgifter. Allt arbete inom Nätverket sker nu ideellt. Med tanke på att hemsidan i sinom tid behövde förnyas var det viktigt att det fanns tillräckligt med resurser i Nätverket för att finansiera den.  Det var en av anledningarna till att avgiften sattes till 500 kronor.

Nätverket Qlaras första styrelse bestod av:
Ordförande: Xenia Edberg, ledamöterna: Frida Jönsson, Agneta Bergenståhl, Brit Mari Billström, Birgitta Andersson, Anita Åklundh och Lena Johnson. Till revisor utsågs: Ann-Mari Louison och till revisorssuppleant: Gaby Gummesson. Valberedningen bestod av: Eva Sohlberg, Kathrin Westerlundh och Ingalill Högberg.  Medlemsantalet 2003 var 26 personer.

Mötesformer/lokaler
Vi fortsatte med våra möten första måndagen i månaden under lunchtid och fick nu låna lokal av kommunen, Sumaros, som låg centralt i Simrishamn. Här genomfördes också både kurser i marknadsföring och i presentationsteknik för medlemmarna. Till måndagsmötena tog de som ville med sig sitt lunchpaket.

Eftersom tanken är att det är medlemmarna som beslutar vilka aktiviteter Nätverket ska driva så togs de flesta beslut under dessa måndagsmöten. Ibland bjöds föredragshållare in och även medlemmarna fick möjlighet att presentera sig och sitt företag. Nya Qlaror strömmade till, vilket innebar att presentationerna blev så frekventa att vi beslöt att de skulle hållas separat och inte under lunchträffarna. I stället lades kalendarier upp där alla som ville kunde anmäla sig med datum och plats för sina företagspresentationer.

Tyvärr sålde sedan kommunen fastigheten där lokalen Sumaros låg. Vi erbjöds att låna lokal i Valfisken (i samma byggnad som biblioteket i Simrishamn). Den används flitigt för utställningar och var inte lika ändamålsenlig som Sumaros. Några möten hölls även i muséets lokaler i Simrishamn. Men, vi insåg att den för oss i stort sett enda lösningen var att förlita oss på lokaler som enskilda medlemmar erbjöd. En sådan var Bonadeas lokal på Brunnsgatan i Simrishamn, en butik/galleri/café som drevs av Birgitta Molin. Under tiden hade även våra månadsmöten ändrat form till drop-in. Veckodagen var fortfarande densamma men tiden sköts fram till 16 – 18. När Birgitta Molin sålde sin verksamhet fick vi fortsätta våra månatliga måndagsmöten på Café Lasse på kajen i Marint center som drevs av Camilla Gislander. Sedan gick flytten till Café Kagan vid Stortorget i Simrishamn. Ägare till caféet är Lisa Vinberg. Där är träffarna än i dag.

Intern kommunikation
På ett tidigt stadium beslutades att kommunikationen mellan medlemmarna skulle ske via e-post. Det ansågs då vara ett radikalt beslut eftersom det inte var en självklarhet att alla hade tillgång till egen e-post. De som inte hade det fick förlita sig på sina kollegor i Nätverket för att få information. En tidning, Qlaranytt, trycktes med sitt första nummer 2003 och gavs ut två gånger per år till samtliga medlemmar. I den kunde man bland annat läsa om aktuella aktiviteter, schema för företagspresentationer, kalendarium, rapporter från de olika projektgrupperna som pågick och annat smått och gott. För den grafiska formen ansvarade Frida Jönsson. Tidningen lades ner under 2007 eftersom hemsidan ersattes av en ny som innehöll betydligt fler möjligheter som informationskälla och Qlarorna kunde hämta och ge information via den. Ansvarig för hemsidans utveckling och uppdatering var Ingrid Brink i många år.

E-post användes flitigt, ja så flitigt att det till slut blev rörigt att hålla ordning på all korrespondens. Med hjälp av teknikens utveckling flyttades mycket av korrespondensen över till hemsidan och numera är det en sluten grupp på Facebook som används mest.

Extern marknadsföring av medlemmarnas kompetenser
Presentationspärmarna där varje medlem fick möjlighet att presentera sig och sitt företag ersattes så småningom med information om medlemmarnas verksamheter på hemsidan. Som komplement trycktes en folder med rubriken ”Alla behöver en Qlara” där en hänvisning till hemsidan fanns med. Nätverket har deltagit med egen monter i Borundan som första året hölls i Rådhuset i Simrishamn för att året därpå flytta till Skeppet. Första gången Hamngillet arrangerades fanns vi också på plats med en egen liten paviljong och naturligtvis även kunniga och entusiastiska Qlaror som representerade Nätverket vid samtliga tillfällen.

Qlaramässan
Allhelgonahelgen i november 2005 gick arrangemanget Österlen Lyser för första gången av stapeln. En Qlara, Brit Mari Billström, konstnär och ägare av Glada Tingshuset i Hammenhög som långt tidigare bokat en utlandsresa missade därför möjligheten att ha Tingshuset öppet för visning av sin konst under den helgen. Vad göra? Jo, naturligtvis vänder man sig till en Qlarakollega för att få hjälp. Den här gången till Hammenhögsbon Annika Andebark (f.d. Larsson) för att be henne att hålla Glada Tingshuset öppet. Det ställde Annika gärna upp på. Men, varför då inte samtidigt anordna en Qlaramässa i lokalen? tänkte hon. Sagt och gjort. Brit Mari och hennes man ställde generöst lokalerna till förfogande gratis. Nu började det planeras. Tiden var knapp. Vi var redan inne i september. Men med all den energi och kunskap som finns bland Qlarorna kunde vi slå upp dörrarna lördagen den 5 november till Glada Tingshuset och erbjuda ett brett program med alla de kompetenser som Qlarorna visade upp under rubriken ”Qlara – upplyser Österlen”.   Några Qlaror ställde ut sina produkter, andra höll föreläsningar och sist men inte minst arrangerades en modevisning.  Qlaramässan var född och utvecklades. Tre år i rad hölls mässan i Hammenhög i samband med Österlen Lyser och vi kan skryta med att den var välbesökt. För att fortsätta arrangera mässan behövde vi mer ändamålsenliga lokaler men de var svåra att hitta, särskilt eftersom vi inte hade ekonomiska muskler att betala någon nämnvärd hyra. Som vanligt vände vi oss till våra medlemmar för hjälp. Friskhuset i Simrishamn som drevs av Sofie Turse (en Qlara förstås) upplät sina lokaler till oss. Lördag den 1 november 2008 kunde vi återigen öppna dörrarna till en intressant mässa med föredrag, modevisning och utställning. Besökarna erbjöds även att delta i några olika verksamheter i form av ”prova på”.

Fortsatta aktiviteter inom Nätverket
Eftersom det var viktigt att det var medlemmarna som bestämde vad som skulle göras och för att behålla dynamiken i Nätverket anordnades det flera s.k. OST-möten* (se fotnot). De mötena leddes med van hand av en av medlemmarna, Clara Westman. Många grupper/projekt startades på så sätt. Exempel på sådana grupper var verksamhetsgruppen, hälsogruppen, mässgruppen, programgruppen, matgruppen, börsgruppen, hemsidesgruppen, Feng Shui gruppen, bokgruppen, qulgruppen.

Qlaras medlemsantal växte och aktiviteterna spretade åt många olika håll. Nu blev frågan: hur håller vi ihop Nätverket? Hur kan Qlara bibehålla engagemang och deltagande hos medlemmarna när föreningen växer? Det försökte vi få svar på genom att ge uppdraget att undersöka frågeställningarna till studenter antagna till Psykologprogrammet vid Psykologiska institutionen vid Lunds universitet.

Under tiden satte vi ett tak för antalet medlemmar till 45. Eftersom vi vid det tillfället var 38 medlemmar fanns det ju fortfarande plats för några nya. Ett pressmeddelande gick ut till Ystad Allehanda där rubriken blev ”Växande Qlara har medlemstak”. Detta var i mars 2006. I artikeln står det att taket är tillfälligt och skulle omprövas vid årsmötet 2007. Men vi kunde inte ana vilket genomslag den nyheten skulle få. Inom kort tid hade taket nåtts och flera kvinnor som var intresserade av medlemskap var vi tvungna att säga nej till. Till årsmötet 2007 då taket hävdes fanns det cirka 25 presumtiva medlemmar på vår lista.

Efter hand som vi blev många medlemmar utkristalliserade sig olika grupper. En av dem var ”Hälsoqlarorna”, en projektgrupp med cirka 15 damer som beslöt sig för att marknadsföra och profilera sig genom att anordna ”Må bra-kvällar” för allmänheten. Varje kväll innehöll smakprov på sex–sju av damers kunnande. Det handlade bland annat om mindfulness, yoga, ayurveda, kommunikation, bildtolkare. Detta genom korta föreläsningar med prova-på-moment. En del av kvällarna genomfördes på Norra skolans café i Brantevik som drevs av en Qlara, Karin Aleby. Hon bidrog med goda soppor. Samtliga kvällar var fullbokade.

Mera nätverkande internt
Förutom de månatliga måndagsmötena arrangeras även frukostmöten med inspirerande föreläsare. Där ges också möjlighet för enskilda medlemmar att presentera sig och sitt företag.

Under lunchträffar sätter man slumpmässigt ihop små grupper som själva bestämmer tid och datum för träff. Under åren har även ett antal workshops hållits där medlemmarna kommit till tals i olika frågor.

Kompetenshöjande aktiviteter
Qlara Besked var en av de största satsningarna som gjorts för kvinnligt företagande på Österlen. Det var ett mentorsprojekt med Nätverket Qlara som projektägare. Initiativtagare var Annika Andebark (f.d. Larsson) och projektledare var Susanne Thorén, båda medlemmar i Qlara.

Till projektet sökte vi extern finansiering och Sparbanken Syd bidrog med 125 000 kronor, från Region Skånes enhet för näringslivsutveckling fick vi 471 000 kronor, Simrishamns och Tomelillas kommuner bidrog med vardera 21 000 kronor, Stiftelsen Vallby Sparbank 7 200 kronor, Lokalt resurscentrum för kvinnor i Skåne 8 900 kronor.

Nu kunde arbetet börja. En styrgrupp bildades. En egen hemsida sattes upp, en logotype skapades och broschyrmaterial trycktes med information om projektet där både adepter och mentorer söktes. Alla kvinnor på Österlen fick möjlighet att söka platserna som adepter och mentorer av båda könen var välkomna. Mentorer erbjöds utbildning för att därefter hålla regelbunden kontakt med sin adept under ett år.  Till kursledare anlitades Mona Odhnoff-Sundström från Stockholm. Totalt deltog 14 adepter och 19 mentorer. Uppföljning av mentorsprojektet hölls på Österlens museum hösten 2011. Till det mötet var även ledande kommunalpolitiker inbjudna. Vi passade  samtidigt på att presentera en lista över saker man behöver kommunens hjälp med för att bli mer framgångsrik i sitt företagande. Den listan sammanställdes under en av de workshops som hållits för medlemmarna.

Dagen du behöver. På initiativ av Linda Ohlsson arrangerades 2015 en föreläsningsdag som riktade sig till både allmänheten och föreningens medlemmar. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan arrangerades en miniutställning i Skeppet i Simrishamn. Under dagen bjöd sju Qlaror på sina varierande kunskaper i form av föreläsningar. Allt ifrån hur man skriver en bok till fysiska övningar för att hålla sig frisk, ingick.

Teknikträffar. Hemsidesgruppen anordnade med jämna mellanrum teknikträffar dit Qlaror kunde komma med frågor och problem som rörde deras datorer och mobiltelefoner. Ja, Qlaran Ingrid Brink åkte till och med hem till medlemmar och hjälpte till att lösa datorproblem.

Utmärkelser
På företagarfesten i november 2007 på Skeppet i Simrishamn fick Nätverket Qlara ta emot utmärkelsen ”Årets näringslivsambassadör” med motiveringen: ”Årets ambassadör har under det gångna året tagit bort taket och ser inga gränser för tillväxten på Österlen. Man sprudlar av glädje, entreprenörskap och kvinnokraft”. Gissa om det jublades bland alla de Qlaror som besökte festen!

Utmärkelsen Årets Qlara initierades 2003 som ett incitament för medlemmarna i Qlara och samtidigt en möjlighet att skapa positiv extern marknadsföring för den korade. Tre kriterier fastslogs av medlemmarna. Årets Qlara skall således ha:

  • Bidragit till flera affärer för Qlaror eller
  • Drivit projekt som resulterat i positiv utveckling för Qlaror eller
  • Arbetat för en positiv utveckling av natur och kultur på Österlen.

Först korad till Årets Qlara blev Gaby Gummesson. Hon tilldelades utmärkelsen i samband med en middag på Kamskogs restaurang i Simrishamn och underhållna blev vi av magikern Malin Nilsson.

Internationellt nätverkande
Thomas Arnström, som arbetade med strategisk utveckling i Svalövs kommun hade i ett tidigare projekt samarbetat med Loch Lomond & The Trossachs National Park i Skottland, där han mött Lesley Campbell. Hennes uppdrag rörde kvinnliga nätverk. Lesley och hennes medarbetare besökte Skåne för inspiration till det konvent man planerade för kvinnliga landsbygdsföretagare. Thomas Arnström, som lyssnat på ett föredrag av Gaby Gummesson om hur man samarbetar i projekt på Österlen, kontaktade henne för ett möte i december 2007. Efter mötet, som hölls i Simrishamn med bland annat ordförande Lena Johnson inbjöds Gaby Gummesson och Cecilia Granquist Dahmén som huvudtalare till det skotska konventet i mars 2008. Det blev ett minnesvärt samarbete som man kan läsa mer om i Gabys avsnitt.

I oktober 2008 fick vi besök av en grupp kvinnliga företagare från Mecklenburg-Vorpommern i norra Tyskland. Gruppen var på resa i Skåne för att knyta affärskontakter och träffa lokala nätverk. Resan anordnades genom RRC (regionalt Resurscentrum för kvinnor i Skåne) samt motsvarande organisation i Mecklenburg-Vorpommern. Under deras besök på Österlen besöktes flera Qlarors verksamheter och en gemensam kväll arrangerades där Qlaror fick möjlighet att knyta nya kontakter.

Jämställdhetsarbete
På internationella kvinnodagen den 8 mars 2012 anordnade Qlara ett kvällsseminarium med temat ”jämlikhet, demokrati, fred” som behandlade kvinnans roll i samhälle, krig och fredsförhandlingar. Moderator var Clara Westman. Programmet innehöll en föreläsning av Erika Ewers som kom till seminariet direkt från sitt uppdrag i Jerusalem. Målet med seminariet var att höja blicken, att se vad som händer utanför Österlen.

Näringslivsfrågor
Dagen K, (som i Kreativt, Konstruktivt, Kulturellt, Komplementärt, Kommunikativt…) som anordnades 2013 var ett seminarium om kvinnors företagande och behovet av att tänka nytt och hitta utvecklingskraft för framtiden. Ambitionen var att koppla ihop den gamla med den nya näringen för att synliggöra betydelsen av båda och det strategiskt viktiga i att samarbeta för människors och företags möjlighet att vistas, verka och växa i hela landet. Seminariet var ett samarbete mellan Nätverket Qlara, Nyföretagarcentrum och enskilda företagare. Drivande Qlaror i projektet var Katarina Bruning och Gunnel Ottersten. Ett digert program presenterades och innehöll bland annat Qlaror som ställde ut, visade och presenterade sina verksamheter, och en frågestund med representanter från de politiska partierna i kommunen. Det gavs även information om kvinnors nyföretagande och tillfälle till mingel.

En representant från Qlara fick också möjlighet att dryfta näringslivsfrågor i det lokala kommunala Näringslivsrådet.

Nätverket Qlara har också stått som medarrangör (tillsammans med kommunen) till frukostmöten i kommunen.

10-års jubileum
Nu skulle det firas! År 2011 fyllde Nätverket Qlara tio år, en pigg och alert tioåring med fortsatt drivkraft och kreativitet. I dagarna två pågick aktiviteter. Ett ypperligt tillfälle att visa på alla kompetenser i Nätverket. Vi fick möjlighet att hyra lokaler på Österlenskolan vid hamnen i Simrishamn. De fylldes med olika utställare, föreläsare, café, grekisk dans för tanter, korande av Årets Qlara, vinnaren av tårttävlingen, lotteri, tipsrunda, och musikunderhållning. För medlemmarna bjöds det på middag med underhållning på hotell Svea.

Hur nästa milstolpe, ett 20-årsjubileum, kommer att firas får framtiden utvisa. Nätverket fortsätter i alla fall sitt idoga arbete med att stärka kvinnors företagande här på Österlen.

Vem kunde ana att den resan som började på Hotell Svea en höstkväll 2001 skulle leda så många kreativa kvinnor ut på så många kreativa resvägar med så många kreativa resultat?

Nedskrivet av Lena Johnson

 

*)Fotnot: OST, en förkortning för Open Space Technology, en mötesform som upptäcktes av den amerikanska organisationskonsulten Harrison Owen. Man samlar idéer och förslag som sedan bearbetas i mindre grupper.